پروژه X12 :رانا

 

وزن قالبها (تُن)

گرید قالبها

گرید قطعات

تعداد قالبها

تعداد پانل گیجها

تعداد قطعات

نام پروژه

20

G1

2

G1

2

28

-

38

طراحی و ساخت قالبهای موقت خودروی رانا (X12)

50

G2

7

G2

7

49

G3

19

G3

29

پروژه X12: خودروی رانا

-        نام مشتری: تام ایران خودرو

-        تعداد قطعه: 38 قطعه

-        وزن: 119.000 كیلوگرم

-        تعداد قالب:  28 دست

وزن قالبها (تُن)

گرید قالبها

گرید قطعات

تعداد قالبها

تعداد پانل گیجها

تعداد قطعات

نام پروژه

400

G1

10

G1

2

200

47

47

طراحی و ساخت قالبهای دائم و پانل گیجهای خودروی رانا (X12)

700

G2

30

G2

7

900

G3

160

G3

38

پروژه X12: خودروی رانا

-        نام مشتری: تام ایران خودرو

-        تعداد قطعه: 47 قطعه

-        وزن: 2.000.000 كیلوگرم

-        تعداد قالب:  200 دست

(پروژه انجام شده)