پروژه NX7 : دنا

 

وزن قالبها (تُن)

گرید قالبها

گرید قطعات

تعداد قالبها

تعداد پانل گیجها

تعداد قطعات

نام پروژه

    G1   G1 50 16 16

پروژه طراحی و ساخت قالب های بدنه خودروی دنا (NX7)

700 50 G2 16 G2
    G3   G3

 

(پروژه انجام شده)