پروژه NP: پژو 206 صندوقدار

 

وزن قالبها (تُن)

گرید قالبها

گرید قطعات

تعداد قالبها

تعداد پانل گیجها

تعداد قطعات

نام پروژه

840

G3

98

G3

34

98

34

34

طراحی و ساخت قالبهای دائم و پانل گیجهای پژو 206 صندوقدار (206 SD)

 

پروژه NP: پژو 206 صندوقدار

نام مشتری: تام ایران خودرو

-           تعداد قطعه: 34 قطعه

-           وزن: 840.000 كیلوگرم

-           تعداد قالب: 98دست

(پروژه انجام شده)