پروژه Logan/L90: تندر 90

 

وزن قالبها (تُن)

گرید قالبها

گرید قطعات

تعداد قالبها

تعداد پانل گیجها

تعداد قطعات

نام پروژه

247

G1

9

G1

4

38

18

18

طراحی و ساخت قالبهای دائم و پانل گیجهای خودروی تندر 90 (Logan)

544

G2

22

G2

11

105

G3

7

G3

3

 

 

پروژه Logan/L90: تندر 90

نام مشتری: رنو پارس

-           تعداد قطعه: 18 قطعه

-           وزن: 896.000 كیلوگرم

-           تعداد قالب: 38 دست

 (پروژه انجام شده)