پروژه 301 (IA95)

طراحی و ساخت قالب و پانل گیج های قطعات پروژه 301 ( IA95 )

 

وزن قالبها (تُن)

گرید قالبها

گرید قطعات

تعداد پانل گیج ها

تعداد قالب ها

تعداد قطعات

نام پروژه

 550

 

G1

G2

G3

 

 G1

G2

G3

 17

42

 

17

 

طراحی و ساخت قالب و پانل گیج های قطعات پروژه 301

(IA95)