پروژه 206: پژو 206

وزن قالبها (تُن)

گرید قالبها

گرید قطعات

تعداد قالبها

تعداد پانل گیجها

تعداد قطعات

نام پروژه

596

G2

32

G2

7

204

70

70

طراحی و ساخت قالبهای دائم و پانل گیجهای پژو 206

577

G3

172

G3

63

 

(پروژه انجام شده)