پروژه قالب پلاستیک رکاب X409

پروژه طراحي و ساخت قالب پلاستیک رکاب دنای جدید ( X409 )

 

وزن قالب (تن)

تعداد قالب

تعداد قطعه

نام پروژه

14

1

1

طراحي و ساخت قالب پلاستیک رکاب دنای جدید
 ( X409 )