پروژه قالب و پنل گیج 207

پروژه طراحي و ساخت قالب و پانل گیجهای قطعات پروژه 207

 

وزن قالبها (تُن)

گريد قالبها

گريد قطعات

تعداد قالب

تعداد  پانل گيج

تعداد قطعه

نام پروژه

-

5

G1

2

G1

 22

7

7

طراحي و ساخت قالب و پانل گیج قطعات پروژه 207

254

8

G2

2

G2

-

9

G3

3

G3