پروژه قالبهای فلزی PU1 (آریسان)

پروژه طراحی و ساخت قالب گلگیر و پنل گیج 49 آیتم PU1 ( آریسان )

 

وزن قالبها (تُن)

گريد قالبها

گريد قطعات

تعداد قالب

تعداد  پانل گيج

تعداد قطعه

نام پروژه

192

13

G1

3

G1

 36

 

 11 

11طراحی و ساخت قالب گلگیر و پنل گیج 49 آیتم PU1

153

18

G2

6

G2

43

5

G3

2

G3