افتخارات ورزشی

 

عنوان
شرح
تصوير
 
 
 
فوتسال
 
 
 
مقام سوم مسابقات فوتسال قهرمانی كارگران كرج 1387
 
 
 
 
كشتي
 
 
 
 
مقام سوم مسابقات كشتی قهرماني كارگران كرج 1386
 
 
 
 
تنيس روي ميز
 
 
 
مقام سوم مسابقات تنيس روي ميز قهرمانی كارگران كرج سال 1386
 
 
 
 
تنيس روي ميز
 
 
 
مقام سوم مسابقات تنيس روي ميز قهرماني كارگران كرج سال 1385

 

 

فوتسال

 
 
 
مقام سوم مسابقات فوتسال قهرمانی 1382