آگهی مناقصه 1-98

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه زير به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت پنج روز از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 200.000 (دويست هزار) ريال وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني: كرج، كمالشهر، انتهاي رضوانيه، شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در وقت اداري (13-8 ) مراجعه نمايند . در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد .

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار است.

 

تلفن تماس :34710618-026

 

شماره مناقصه

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

شخصيت (مناقصه گر)

اسناد مناقصه

1- 98

خدمات کامپکت ضایعات(پرس ورقهای ضایعاتی)

شركت (حقوقي)یاشخص(حقیقی)

دریافت