آگهی مناقصه 3-1401

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 446 |  بازدید: 64 |  تاریخ: سه شنبه, 18 مرداد 1401 14:11

آگهی مناقصه شماره 02-1401

شرکت قالب‌های صنعتی‌ ایران‌خودرو در نظر دارد از خدمات پیمانکاران


کد خبر: 444 |  بازدید: 174 |  تاریخ: شنبه, 31 ارديبهشت 1401 07:48

آگهی تجدید مناقصه شماره 01-1401

شرکت قالب‌های صنعتی ایران‌خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران


کد خبر: 443 |  بازدید: 165 |  تاریخ: شنبه, 10 ارديبهشت 1401 09:10

آگهی مناقصه شماره 01-1401

شرکت قالب‌های صنعتی ایران‌خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران


کد خبر: 442 |  بازدید: 191 |  تاریخ: دوشنبه, 29 فروردين 1401 08:11

مناقصه شماره 14-1400

شرکت قالب‌های ‌صنعتی‌ایران‌خودرو در نظر دارد از خدمات تولید کنندگان


کد خبر: 440 |  بازدید: 288 |  تاریخ: یکشنبه, 22 اسفند 1400 14:20