آگهی مناقصه 3-97

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 359 |  بازدید: 735 |  تاریخ: یکشنبه, 17 تیر 1397 15:54

آگهی مناقصه 2-97

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 352 |  بازدید: 934 |  تاریخ: یکشنبه, 09 ارديبهشت 1397 12:25

آگهی مناقصه 1-97

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 351 |  بازدید: 889 |  تاریخ: یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397 11:08

آگهي مناقصه 4-96

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 337 |  بازدید: 1631 |  تاریخ: دوشنبه, 29 آبان 1396 07:29

آگهی مناقصه 03-96

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 324 |  بازدید: 3930 |  تاریخ: شنبه, 27 خرداد 1396 08:10