آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 13-98

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 500 تن از ضایعات ذوبی حاصل از فرآیند تولید خود را از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی بفروش برساند

زمان بازدید و ارائه پیشنهاد از 98/10/23 الی 98/10/30 در ساعات اداری

آدرس : کیلومتر 5 اتوبان کرج قزوین

تلفن تماس 34710619-026