آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 12-98

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرآیند تولید خود را از طریق مزایده عمومی در بازه زمانی 3 ماهه و بر مبنای قیمت کارشناسی بفروش برساند.

مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد : 98/10/14الی 98/10/21 در ساعات اداری

محل بازديد:كرج- كيلومتر5 آزاد راه كرج قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس:34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.