آگهي مزايده 08 - 98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 200 تن از ضایعات ذوبی

ناشی از فرآیند تولید خود را ازطریق مزایده و بر مبنای قیمت کارشناسی بفروش برساند.

مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد : 98/07/28الی 98/08/06 در ساعات اداری

محل بازديد:كرج- كيلومتر5 آزاد راه كرج قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس:34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.