آگهي مزايده 04 - 98 (غیرتولیدی) و 07-98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی حاصل از فرآیند تولید واقلام ضایعاتی غیر تولیدی شامل سفاله آلومینیوم، سفاله چدن و آهن ، چوب و. . . از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید.

مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد : 98/07/15الی 98/07/22 در ساعات اداری

محل بازديد:كرج- كيلومتر5 آزاد راه كرج – قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس:34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.