آگهي مزايده 03 - 98 (غیرتولیدی) و 04-98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش ضایعات ورق دم قیچی حاصل از فرآیند تولید واقلام ضایعاتی شامل سفاله آلومینیوم، دستگاه کپی، دستگاه چمن زن، لوازم اسقاطی کامپیوتر،منبع گازوئیل، انواع فنر فولادی و بست داربست فلزی از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید.

مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد : 98/04/22الی 98/04/29 در ساعات اداری

محل بازديد:كرج- كيلومتر5 آزاد راه كرج قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس:34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.