آگهي مزايده 03 - 98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش حدود 500تن ضایعات ذوبی ناشی از تولید خود از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید.

مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد : 98/04/15الی 98/04/22 در ساعات اداری

محل بازديد:كرج- كيلومتر5 آزاد راه كرج قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس:34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.