آگهي مزايده 02 - 98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش مقدار 500 تن ضایعات ذوبی از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید.

مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد : 98/02/11 الی 98/02/18 در ساعات اداری

آدرس : کیلومتر 5 آزاد راه کرج قزوین

تلفن تماس : 34710619-026