آگهي مزايده عمومی فروش ضایعات تولیدی و غیر تولیدی 01 - 98

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی و همچنین انواع ضایعات غیر تولیدی شامل: نایلون ، چوب  ، سفاله آهن و چدن ، کارتن ، ورق کارتنی ، آهن آلات ، بشکه خالی ، روغن ضایعاتی و ... از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید.

لذا از علاقمندان دعوت میگردد، جهت بازديد و ارائه پاكت پیشنهاد خود ، در روزهاي كاري از تاريخ98/01/20 الي98/01/26ساعت 8   15 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

محل بازديد:كرج- كيلومتر5 آزاد راه كرج قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس:34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.