آگهی مزایده 02-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 402 |  بازدید: 178 |  تاریخ: یکشنبه, 12 مرداد 1399 13:57

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 5-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 401 |  بازدید: 266 |  تاریخ: شنبه, 14 تیر 1399 12:26

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 04-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 500


کد خبر: 400 |  بازدید: 274 |  تاریخ: چهارشنبه, 11 تیر 1399 10:52

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 2-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 500


کد خبر: 394 |  بازدید: 497 |  تاریخ: یکشنبه, 14 ارديبهشت 1399 07:56

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 01-99 و ضایعات غیر تولیدی 01-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 393 |  بازدید: 507 |  تاریخ: یکشنبه, 31 فروردين 1399 11:05