آگهي مزايده 02 - 98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش


کد خبر: 377 |  بازدید: 436 |  تاریخ: سه شنبه, 10 ارديبهشت 1398 07:59

آگهي مزايده عمومی فروش ضایعات تولیدی و غیر تولیدی 01 - 98

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش


کد خبر: 375 |  بازدید: 468 |  تاریخ: یکشنبه, 18 فروردين 1398 10:34

آگهي مزايده 15 -97 و 16 - 97 تولیدی

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، مقادیری


کد خبر: 373 |  بازدید: 359 |  تاریخ: شنبه, 11 اسفند 1397 09:43

آگهي مزايده 14 - 97 (تولیدی)

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، مقادیری


کد خبر: 372 |  بازدید: 576 |  تاریخ: یکشنبه, 28 بهمن 1397 12:37

آگهي مزايده 13 - 97

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، ضایعات


کد خبر: 370 |  بازدید: 558 |  تاریخ: چهارشنبه, 12 دی 1397 11:54