آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 13-98

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 500


کد خبر: 392 |  بازدید: 278 |  تاریخ: یکشنبه, 22 دی 1398 10:43

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 12-98

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد ضایعات ورق


کد خبر: 391 |  بازدید: 297 |  تاریخ: سه شنبه, 10 دی 1398 10:21

آگهي مزايده 08 - 98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 200تن


کد خبر: 389 |  بازدید: 498 |  تاریخ: چهارشنبه, 24 مهر 1398 13:42

آگهي مزايده 04 - 98 (غیرتولیدی) و 07-98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش


کد خبر: 387 |  بازدید: 549 |  تاریخ: شنبه, 13 مهر 1398 12:58

آگهي مزايده 03 - 98 (غیرتولیدی) و 04-98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش


کد خبر: 383 |  بازدید: 713 |  تاریخ: پنج شنبه, 20 تیر 1398 09:16