آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 5-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 401 |  بازدید: 23 |  تاریخ: شنبه, 14 تیر 1399 12:26

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 04-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 500


کد خبر: 400 |  بازدید: 39 |  تاریخ: چهارشنبه, 11 تیر 1399 10:52

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 2-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 500


کد خبر: 394 |  بازدید: 253 |  تاریخ: یکشنبه, 14 ارديبهشت 1399 07:56

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 01-99 و ضایعات غیر تولیدی 01-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 393 |  بازدید: 276 |  تاریخ: یکشنبه, 31 فروردين 1399 11:05

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 13-98

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 500


کد خبر: 392 |  بازدید: 569 |  تاریخ: یکشنبه, 22 دی 1398 10:43