آگهي مزايده 15 -97 و 16 - 97 تولیدی

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، مقادیری


کد خبر: 373 |  بازدید: 67 |  تاریخ: شنبه, 11 اسفند 1397 09:43

آگهي مزايده 14 - 97 (تولیدی)

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، مقادیری


کد خبر: 372 |  بازدید: 92 |  تاریخ: یکشنبه, 28 بهمن 1397 12:37

آگهي مزايده 13 - 97

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، ضایعات


کد خبر: 370 |  بازدید: 190 |  تاریخ: چهارشنبه, 12 دی 1397 11:54

آگهي مزايده 11 - 97 تولیدی (قراضه پرسی)

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، مقدار


کد خبر: 367 |  بازدید: 420 |  تاریخ: چهارشنبه, 18 مهر 1397 14:40

آگهی مزایده 10-97 تولیدی و 03-97 غیرتولیدی

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، اقلام


کد خبر: 365 |  بازدید: 480 |  تاریخ: یکشنبه, 08 مهر 1397 14:18