آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 02-1401

شرکت قالب‌های صنعتی ایران‌خودرو در نظر دارد نسبت به فروش


کد خبر: 445 |  بازدید: 80 |  تاریخ: دوشنبه, 13 تیر 1401 13:38

آگهی مزایده ضایعات تولیدی 01-1401 و ضایعات غیر تولیدی 01-1401

شرکت قالب‌های‌صنعتی‌ایران‌خودرو در نظر دارد  اقلام ضایعاتی حاصل از فرآیند


کد خبر: 441 |  بازدید: 132 |  تاریخ: یکشنبه, 21 فروردين 1401 11:39

آگهی مزایده 03/02-1400

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد یکدستگاه خودرو


کد خبر: 439 |  بازدید: 370 |  تاریخ: دوشنبه, 09 اسفند 1400 13:08

آگهی مزایده 04-1400 غیر تولیدی

شرکت قالب‌های صنعتی‌ایران‌خودرو در نظر دارد نسبت به فروش یک


کد خبر: 438 |  بازدید: 307 |  تاریخ: چهارشنبه, 27 بهمن 1400 12:11

آگهی مزایده فروش ضایعات ناشی از تولید 06-1400

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 436 |  بازدید: 374 |  تاریخ: چهارشنبه, 22 دی 1400 18:24