آگهي مزايده 03 - 98 (غیرتولیدی) و 04-98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش


کد خبر: 383 |  بازدید: 188 |  تاریخ: پنج شنبه, 20 تیر 1398 09:16

آگهي مزايده 03 - 98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 381 |  بازدید: 190 |  تاریخ: چهارشنبه, 12 تیر 1398 08:55

آگهي مزايده 02 - 98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش


کد خبر: 377 |  بازدید: 722 |  تاریخ: سه شنبه, 10 ارديبهشت 1398 07:59

آگهي مزايده عمومی فروش ضایعات تولیدی و غیر تولیدی 01 - 98

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش


کد خبر: 375 |  بازدید: 714 |  تاریخ: یکشنبه, 18 فروردين 1398 10:34

آگهي مزايده 15 -97 و 16 - 97 تولیدی

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، مقادیری


کد خبر: 373 |  بازدید: 628 |  تاریخ: شنبه, 11 اسفند 1397 09:43