تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
كيلومتر 5 آزادراه كرج- قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
صندوق پستي 161- 31995
کدپستی : 3199944111

تلفن: 34704006 و 34704005- 026

فکس: 34704007- 026

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

 5th km  KARAJ-QAZVIN FREEWAY,KARAJ,IRAN ADDRESS
3199944111 POSTAL CODE
31995-161 P.O.BOX
+98-26-34704005 and +98-26-34704006 TEL
+98-26-34704007 FAX
E-mail : info@ikid.ir