آگهي مزايده 15 -97 و 16 - 97 تولیدی

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، مقادیری ورق کویل و بلانک مازاد بر نیاز تولیدخود و مقدار 200 تن ضایعات ذوبی را ازطریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید.

لذا از علاقمندان دعوت میگردد، جهت بازديد و ارائه پاكت پیشنهاد خود ، در روزهاي كاري از تاريخ 97/12/11 الي97/12/15ساعت 8   13 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

محل بازديد:كرج- كيلومتر5 آزاد راه كرج قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس:34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.