آگهي مزايده 14 - 97 (تولیدی)

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، مقادیری ورق کویل مازاد بر نیاز تولیدخود را ازطریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی بفروش برساند.لذا از علاقمندان دعوت میگردد، جهت بازديد و ارائه پاكت پیشنهاد خود ، در روزهاي كاري از تاريخ 97/11/29 الي97/12/05ساعت 8 –  13 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

محل بازديد:كرج- كيلومتر5 آزاد راه كرج – قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس:34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.