آگهي مزايده 13 - 97

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرایند تولید خود را از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی بفروش برساند.لذا از علاقمندان دعوت میگردد، جهت بازديد و ارائه پاكت پیشنهاد خود ، در روزهاي كاري از تاريخ 97/10/16 الي97/10/23 ساعت 8   13 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

محل بازديد:كرج- كيلومتر5 آزاد راه كرج قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس:34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.