آگهي مزايده 11 - 97 تولیدی (قراضه پرسی)

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، مقدار 300 تن ضایعات ورق ناشی از فرآیند تولید(قراضه ذوبی)خود را طریق مزایده عمومی و قیمت پایه کارشناسی بفروش برساند.

لذا از علاقمندان دعوت میگردد، جهت بازديد و ارائه پاكت پیشنهاد خود ، از تاريخ 97/07/21 الي97/07/24ساعت 8 –  15 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

محل بازديد:كرج- كيلومتر5 آزاد راه كرج – قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس:34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.