آگهي مزايده 02 - 96 (غیرتولیدی)

 شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، یک دستگاه پرس 630 تن مازاد بر نیازخود را از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی بفروش برساند.

مهلت بازديد و ارائه پاكت پیشنهاد،در روزهاي كاري از تاريخ 96/02/17 الي 96/02/24 ساعت 8   15 مي باشد .

محل بازديد:كرج- كيلومتر5 آزاد راه كرج قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس :34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.