آگهي مزايده 04 - 94 (تولید)

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ، ضایعات ذوبی ، دم قیچی ، ابعادی ورق ناشي از فرايند توليد خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي و بر مبناي قيمت گذاري كارشناس رسمي دادگستري بفروش برساند.

مهلت بازديد و ارائه پاكت پیشنهاد،در روزهاي كاري از تاريخ 94/06/22 الي 94/06/29 ساعت 8   16 مي باشد .

محل بازديد:كرج- كيلومتر5 آزاد راه كرج قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس: 34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.