مزایده 06-92 (تولید)

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد ضايعات لفاف و ابعادي ورق را از طريق مزايده به فروش برساند.

تاريخ بازديد: از 92/10/14 تا پايان وقت اداري 92/10/21

مهلت ارائه پيشنهاد: تا پايان وقت اداري 92/10/21

محل بازديد: كرج، كيلومتر 15 آزاد راه كرج قزوين، شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس : 34710602-026

توجه: شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملاً مختار مي باشد.