91-06 تولید

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو درنظر دارد ضایعات ذوبی مازاد خود را از طریق مزایده بفروش برساند. تاریخ بازدید : در وقت اداری از تاریخ 29/07/91 تا تاریخ 01/08/91 مهلت ارائه پیشنهاد: تا پایان وقت اداری 01/08/91 محل بازدید : شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو تلفن تماس:34710602-026 شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در رد و قبول پیشنهادات دریافتی کاملا مختار میباشد.

اتمام:01/08/91