نام مشتری : شرکت GESTAMP اسپانیا

نام پروژهتعداد قطعاتتعداد پانل گیجهاتعداد قالبهاگرید قطعاتگرید قالبهاوزن قالبها (تُن)
طراحي و ساخت قالبهاي پروژه Renault-J87 9 2 12 G3 10 88.5