پروژه پژو 207

  • - نام مشتری: ایران خودرو

  • - تعداد قطعه: 8 قطعه

  • - وزن: 268777 كیلوگرم

  • - تعداد قالب: 27 دست