پروژه TS08

نام پروژه تعداد قطعات تعداد پانل گیج ها تعداد قالب ها گرید قطعات گرید قالب ها وزن قالب ها(تن)
طراحی و ساخت قالب های پروژه Ford V363 FLOOR PANEL 4 4 7 G1 4 G1 7 162,317