پروژه TS06

نام پروژه تعداد قطعات تعداد پانل گیج ها تعداد قالب ها گرید قطعات گرید قالب ها وزن قالب ها(تن)
طراحی و ساخت قالب های پروژه Renault 2 2 8 G2 1 G2 4 89,300
G3 1 G3 4