پروژه TS03

نام پروژه تعداد قطعات تعداد پانل گیج ها تعداد قالب ها گرید قطعات گرید قالب ها وزن قالب ها(تن)
طراحی و ساخت قالب های پروژه Ford V36X BK21 3 3 13 G3 3 G3 13 52,663