پروژه طراحي و ساخت قالب و پانل گیجهای قطعات پروژه 207

  • - نام مشتری: ایران خودرو
  • - تعداد قطعه: 7 قطعه
  • - وزن: 254.000 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 22 دست