پروژه فیکسچر های سپر پارس

نام پروژه تعداد قطعات تعداد فیکسچر ها
طراحی و ساخت فیکسچر های کنترلی سپر جلو و عقب به همراه ضربه گیر سپر پارس جدی 3 3