پروژه دنا NX7

  • - نام مشتری: ایران خودرو
  • - تعداد قطعه: 18 قطعه
  • - وزن: 860263 كیلوگرم
  • - تعداد قالب:  77 دست