پروژه 206 صندوقدار

  • - نام مشتری: ایران خودرو

  • - تعداد قطعه: 34 قطعه

  • - وزن: 722474.62 كیلوگرم

  • - تعداد قالب: 98 دست