پروژه پژو 405 D7

  • - پروژه D7: پژو 405
  • - نام مشتری: ایران خودرو
  • - تعداد قطعه: 77 قطعه
  • - وزن: 1791442.17 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 243 دست